کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی یاسر حیدری   

سوابق شغلی
  مدیر تولید پلتهای دارویی
شرکت/سازمان: داروسازی تدبیر دارو سلامت
از تاریخ: خرداد 1393     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  مشاوره ساخت پلتهای دارویی
شرکت/سازمان: داروسازی سها کمالشهر
از تاریخ: خرداد 1393     تا تاریخ: خرداد 1394
کشور: ایران  شهر:

  مشاوره ساخت پلتهای کاتالیستی
شرکت/سازمان: اکسیر نوین فرایند آسیا وابسته به پتروشیمی
از تاریخ: خرداد 1391     تا تاریخ: شهريور 1393
کشور: ایران  شهر:

  مشاوره ساخت پلتهای دارویی
شرکت/سازمان: داروسازی شهر دارو
از تاریخ: ارديبهشت 1391     تا تاریخ: مرداد 1393
کشور: ایران  شهر:

  سرپرست بخش پلت سازی
شرکت/سازمان: داروسازی تهران دارو
از تاریخ: ارديبهشت 1391     تا تاریخ: خرداد 1393
کشور: ایران  شهر:

  مشاوره ساخت پلتهای کاتالیستی
شرکت/سازمان: چهلستون وابسته به شرکت نفت
از تاریخ: شهريور 1388     تا تاریخ: شهريور 1390
کشور: ایران  شهر:

  تکنسین تولید پلتهای دارویی
شرکت/سازمان: تولید مواد اولیه دارویی(تماد)
از تاریخ: ارديبهشت 1382     تا تاریخ: ارديبهشت 1391
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1385 بهمن 1392 لیسانس - ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری