کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
وحید محرابی
 فوق لیسانس - مهندسی نرم افزار

برنامه نويس
امیر کا 20
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سوابق کاری و تحصیلی سمانه مظفریان   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1394 شهريور 1397 فوق لیسانس بیماری شناسی گیاهی دولتی یاسوج ایران
مهر 1394 شهريور 1397 فوق لیسانس بیماری شناسی گیاهی دولتی 15 یاسوج ایران
مهر 1394 شهريور 1397 فوق لیسانس بیماری شناسی گیاهی دولتی 15 یاسوج ایران
مهر 1394 شهريور 1397 فوق لیسانس بیماری شناسی گیاهی دولتی یاسوج 15 یاسوج ایران
مهر 1394 شهريور 1397 فوق لیسانس مهندس کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی دولتی 15 یاسوج ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری