کارگروههای عمومی
 
کارگروههای من
 

  کاملترین رزومه ها                 

علی اکبر آبادیه
مکانیک
امیر کفایتی
 لیسانس - مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب

برنامه نويس
احسان پوررضایی
 فوق دیپلم - نرم افزار

کارشناس شبکه
محمد محسن افشاری فر
 لیسانس - مهندس نرم افزار

کارشناس شبکه
رضا علیمددی
مدير پروژه
مهندس یاشار اسمعیل دخت
 لیسانس - فناوری اطلاعات گرایش امنیت

کارشناس شبکه
محمود پارسایی
مدیریت، مالی و بازرگانی
محسن شیرعلی
 دیپلم - علوم انسانی- اقتصاد

تربیت بدنی و علوم ورزشی
رضا نادری
 لیسانس - مهندسی

برنامه نويس

 سوابق کاری و تحصیلی علیرضا زهادی   

سوابق شغلی
  رئیس برنامه ریزی
شرکت/سازمان: انرژی سپهر
از تاریخ: مهر 1389     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارشناس مدیریت پروژه
شرکت/سازمان: مهندسین مشاور ریتون
از تاریخ: دي 1388     تا تاریخ: شهريور 1389
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارشناس epm و مدیریت پروژه
شرکت/سازمان: گستره نگار
از تاریخ: آذر 1385     تا تاریخ: آذر 1388
کشور: ایران  شهر: تهران

  مدیربرنامه ریزی تولید و کارشناس تضمین کیفیت
شرکت/سازمان: زیور خودرو
از تاریخ: شهريور 1384     تا تاریخ: آذر 1385
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری