سوابق کاری و تحصیلی فاطمه ولی محمدی   

سوابق شغلی
  دبیرپایه ابتدایی
شرکت/سازمان: موسسه منشور ادیبان وموسسه مدرسان اندیشه سبز
از تاریخ: مهر 1396     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران میدان انقلاب
توضیحات: دراین موسسه به عنوان دبیر موظف دانش آموزترغیب به درس باروش بازی وتشویق از خود دانش آموز کمک به یادگیری هرچه بهتر کنم
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1389 تير 1393 لیسانس فارغ التحصیل آزاد 16/67 شهرری ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری