سوابق کاری و تحصیلی - غلام نژاد   

سوابق شغلی
  سرپرست کارگاه ساختمانی
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1368     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
جویای کار هستم
سرپرست کارگاه ساختمانی با مدرک مهندسی معماری با 30 سال سابقه جویای کار در بابل و بابلسر هستم
تلفن تماس 09382956247