سوابق کاری و تحصیلی محبوبه محسنی زاده   

سوابق شغلی
  مدرس و مترجم زبان
شرکت/سازمان: موسسه زبان
از تاریخ: مهر 1397     تا تاریخ: دي 1398
کشور: ایران  شهر: کرمان
توضیحات: تدریس زبان در موسسه و ترجمه به صورت آزاد داشته ام
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری