سوابق کاری و تحصیلی علیرضا قلی نژاد   

سوابق شغلی
  استاد زبان فرانسه
شرکت/سازمان: دانشگاه آزاد
از تاریخ: مهر 1382     تا تاریخ: مرداد 1386
کشور: ایران  شهر: مشهد

  مترجم فنی
شرکت/سازمان: تکلان توس
از تاریخ: شهريور 1381     تا تاریخ: شهريور 1383
کشور: ایران  شهر: مشهد

  مسول بازرگانی
شرکت/سازمان: انتشارات آستان قدس
از تاریخ: تير 1377     تا تاریخ: تير 1381
کشور: ایران  شهر: مشهد

  مترجم زبان فرانسه
شرکت/سازمان: موسسه عاشورا
از تاریخ: شهريور 1375     تا تاریخ: شهريور 1376
کشور: ایران  شهر: مشهد

  مدرس زبان فرانسه
شرکت/سازمان: کانون زبان ایران
از تاریخ: شهريور 1373     تا تاریخ: دي 1375
کشور: ایران  شهر: مشهد

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1376 دي 1379 فوق لیسانس زبان و ادبیات فرانسه شهید بهشتی /98/14 تهران ایران
مهر 1371 دي 1375 لیسانس زبان و ادبیات فرانسه فردوسی 98/17 مشهد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری