سوابق کاری و تحصیلی مهندسی پزشکی فوق لیسانس   

سوابق شغلی
  نصب و تعمیر تجهیزات دندان پزشکی
شرکت/سازمان:
از تاریخ: آذر 1397     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اصفهان

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری