سوابق کاری و تحصیلی زهرا محمدعلی پور   

سوابق شغلی
  محقق
شرکت/سازمان: مرکزتحقیقات بیوتکنولوژی
از تاریخ: فروردين 1391     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: شهرکرد

  کارشناس
شرکت/سازمان: تجهیزات پزشکی سفیر
از تاریخ: شهريور 1388     تا تاریخ: مهر 1389
کشور: ایران  شهر: شیراز

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1389 خرداد 1392 فوق لیسانس میکروبیولوژی 20 ایران
مهر 1384 بهمن 1387 لیسانس زیست شناسی عمومی ایران