سوابق کاری و تحصیلی احمد موگویی   

سوابق شغلی
  پژوهشگر
شرکت/سازمان: برق منطقه ایی
از تاریخ: تير 1395     تا تاریخ: دي 1396
کشور: ایران  شهر: اصفهان

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1394 بهمن 1396 فوق لیسانس مهندسی برق قدرت گرایش سیستمهای قدرت خمینی شهر ۱۶/۵۲ اصفهان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری