سوابق کاری و تحصیلی احمد حامدان   

سوابق شغلی
  تکنیسین تاسیسات
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1358     تا تاریخ: دي 1395
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1347 خرداد 1356 دیپلم دیپلم برق اتومبیل ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری