سوابق کاری و تحصیلی علی غلامی   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1394 دانشجو دکترا مهندسی کشاورزی- ژنتیک و اصلاح نژاد دام ایران
مهر 1392 خرداد 1394 فوق لیسانس مهندسی کشاورزی- ژنتیک و اصلاح نژاد دام فردوسی مشهد 17.67 مشهد ایران
مهر 1388 تير 1392 لیسانس مهندسی کشاورزی- علوم دام فردوسی مشهد مشهد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری