سوابق کاری و تحصیلی ali kabirian   

سوابق شغلی
  مدیر اجرایی
شرکت/سازمان: چیستا گستر
از تاریخ: ارديبهشت 1389     تا تاریخ: ارديبهشت 1390
کشور: ایران  شهر: تهران

  ngo
شرکت/سازمان: چیستا گستر
از تاریخ: تير 1386     تا تاریخ: تير 1388
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری