سوابق کاری و تحصیلی علیرضا شیری   

سوابق شغلی
  کارمند دبیرخانه
شرکت/سازمان: شرکت گلدیران
از تاریخ: آبان 1388     تا تاریخ: خرداد 1397
کشور: ایران  شهر: تهران

  کارگرساده خدماتی
شرکت/سازمان: شرکت خدماتی نوشین کیش
از تاریخ: آبان 1386     تا تاریخ: آبان 1387
کشور: ایران  شهر: تهران

  چرخکارخیاطی
شرکت/سازمان: شرکت سایپا اذین روکش صندلی اتومبیل
از تاریخ: مرداد 1382     تا تاریخ: مهر 1386
کشور: ایران  شهر: تهران

  بسته بند
شرکت/سازمان: داروسازی داروپخش
از تاریخ: مهر 1381     تا تاریخ: ارديبهشت 1382
کشور: ایران  شهر: تهران

  بسته بند
شرکت/سازمان: داروسازی اترا
از تاریخ: شهريور 1379     تا تاریخ: شهريور 1381
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1363 خرداد 1397 دیپلم دانش اموز 15 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری