سوابق کاری و تحصیلی علیرضا هاشمی   

سوابق شغلی
  سرپرست فروش
شرکت/سازمان: گلستان
از تاریخ: ارديبهشت 1387     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  سرپرست مارکتینگ و مرچندایزینگ
شرکت/سازمان: Henkel Germany
از تاریخ: اسفند 1385     تا تاریخ: مرداد 1386
کشور: ایران  شهر: تهران

  سرپرست مارکتینگ و مرچندایزینگ
شرکت/سازمان: British American tobacco
از تاریخ: تير 1384     تا تاریخ: دي 1385
کشور: ایران  شهر: تهران

  ویزیتور
شرکت/سازمان: پخش عطیم
از تاریخ: خرداد 1382     تا تاریخ: بهمن 1384
کشور: ایران  شهر: تهران

  بازاریاب
شرکت/سازمان: شرکت توزیع گستر پگاه
از تاریخ: آذر 1380     تا تاریخ: خرداد 1382
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
دي 1376 تير 1379 دیپلم 14.51 ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

Training Courses

·         Vouge Certificate                                                                    B.A.T /Iran

·         New Kent Certificate                                                              B.A.T /Iran

·         Rothmans Of Pall Mall Certificate                                        B.A.T /Iran

·         Pall Mall Certificate                                                                 B.A.T /Iran

·         Dunhill Certificate                                                                   B.A.T /Iran

·         Basic Sailing Skills ( B.S.S )                                                      B.A.T /Iran

·         Sales & Warehousing                                                              G.D.C  /Iran

·         Trade Marketing Basics                                                          G.D.C /Iran