سوابق کاری و تحصیلی alireza ghahrood   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
ارديبهشت 1391 تير 1393 فوق لیسانس mba / e.commerce ( meba ): master of e-business administration C2 ( Cavendish College Uk ) & IMI ( Industrial Management Institute Ir ) 18.50/20 Iran - Tehran ایران
ارديبهشت 1386 تير 1390 لیسانس bachelor degree - information technology / computer science IUA ( International University of America ) ( Research & Knowledge Base ) 3.8/4 Florida آمریکا

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
In The Name Of God ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Profile • Name: Alireza Ghahrood • Sex: Male • DOB & Age: 16/07/1986 - 28 • Military Service: Exempt { Exemption Because The Father: Fighter Pilot } • Marital Status: Single • Nationality: Iranian • Addr: Tehran - Shemiranat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Contacts • E-Mail : • Web Site: • Social & Business : Follow Me On • C1= +98 912 196 43 83 , C2= +98 919 32 23 345 H= +98 21 ******** ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Certification Status & Legal information Microsoft Certification Status MCP ID: 6615789 Transcript ID=826918 Access Code=123456789 COMPTIA Certification Status COMP ID: COMP001020226070 Transcript ID: JN8P7G4KC24EC27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Skills & Expertise Network - Network Administration - Network Engineering - Network Security - Project Management - Team Working -Microsoft Windows Server,2012 2008 ,2003 { Sp1.2 – R2 } - Active Directory - GPO - WSUS - DHCP -DNS – Infrastructure - Lan,Man,Wan - Wire,Wireless - Concept Physical,Logical - Design - Configuration - Troubleshooting - Domain - Load Balancing - Backup Solutions - FailOver - Clustering - Exchange 2003,2007,2010,2013 – TMG - UTM - Forti- ISA 4, 6 - VPN - GFI EndPointSecurity - GFI WebMonitor - Symantec Endpoint Protection - Kasper Kit Administration – Sophos Enterprise Console - Virtualization { Hyper V - VMware ESX } – System Center Components -Cloud - Cisco Level CCNA { R&S - Design - Security } - Remote App.TS - FTP - Application - Anti Virus Kit - IIS6,7,8 - Monitoring –Solarwinds - Hardware - Server -HP Blade- Super Micro -Software -Fiber –Data Center OSI { Models -Ports -Tcp,Udp -Services - Tcp/Ip - Protocol } Client OS { 98- Xp Sp3 , Vista , Seven , 8 , Fedora 15.21 , Redhat 4,.6 /All Edition/ } - Network Operation Centers (NOCs) and Security Operation Centers (SOCs) - Detail Design - Data Mining - Documentation - Admin Tools - Provide a Security Solution -DMZ- Management - Firewall - WAF - DAM – Change Management – Configuration Management - Tripwire -DLP -IPS &IDS - Hardening - R&D - ISMS ( Security Chk List & Security Compliance ) - Ethical Hacker – Information Security - Data Security –Cloud Security -Nessus - Nmap - Mcafee Vulnerability Manager – BigFix ( IBM Tivoli Manager – Patch Management ) – ArcSight SIEM ( Logger – Smart Connectors ) - Vulnerability Check – Business Model – Business Plan – Business Strategic – E.Business - E.Marketing - E.learning- Branding – Technology & Innovation Management - E.Commerce – Train - Licensing - Strategic Planning – Strategic Management - Human Resource Management - Implement The Various Scenarios :Solutions Are Designed For Business That Need The Highest Level Of { Reliability} , {Functionality} , { Performance } , { Security } And { Low Cost } “ That Totall Step By Step Consultant--->Design--- >Implementation--->Testing&Learning--->Support ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Education & Academic Course Bachelor Degree - Information Technology / Computer science IUA ( International University of America ) ( Research & Knowledge Base ) Total Semesters=6 , Total Credit Hours=144 , Total Courses=24 GPA=3.8/4 Graduate Student - MBA / E.Commerce ( MEBA ): Master of e-Business Administration C2 ( Cavendish College Uk ) & IMI ( Industrial Management Institute Ir ) Total Semesters=4 , Total Credit Hours=+N, Total Courses=+N ( Research & Knowledge Base ) GPA=18.5/20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- WORK EXPERIENCE One Year /2006-2007 /Iran -Tehran - Saadat Abad - Kaj Sq / HP{Parsian Hospital} This HP includes Several Segments Which Each Of Them Works in Special Fields Of Computer. In 6 Floor + 550User + 400 Client +22 Server + Security Software & Appliance + Router +Switch +UTM +FW + Scanners + PrintersI’Ve Worked There as: Network Administrator -------------------- One Year /2007-2008 / Iran -Tehran-Taleghani St / NIOCPR { Public Relations Ministry of Oil } This Organization Was Extraordinary In 6 Floor + 200-210 User + 185 Client + 25 Server + Security Software & Appliance + Router +Switch +UTM +FW + Scanners + Printers I’Ve Worked There as: Network Administrator & Engineer -------------------- Two Years / 2008-2010 / Iran-Tehran - Ghaem Magham St / RAF{ Rayan Andishane Faraz} I’Ve Worked There as: ( Network Security Technologies & Network Security Products ) Expert , Consultant , lecturer \Network Security -------------------- Two Years /2010-2012 / Iran - Tehran - Mahestan Tower / RAYA VND ( Raya Vista Network Developer ) Activities: Microsoft and Cisco computer networking standard, information security management (ISO 27001), Network Security, Design, Advertising Consulting Modern, Industrial Hardware and Parts Supply, Training , A-Z at Information Technologies & System I’Ve Worked There as: Manager for Network & Security Department -Board Of Member -------------------- Three years / 2012 to Present /Iran-Tehran –Beheshti St / Douran SOC Department : I’Ve Worked There as : Senior Security Operation Center / Security Researcher& Security Analyst L3 A-Z : ( Data Collection - Analysis - Design - Installation -Implementation - Support -Training (OJT) ) for Security Operation Center TIC ( Telecommunication Infrastructure Company ) of Iran + All 35 provinces Teammate in SOC - Security Researcher & Security Analyst L3 / Security & Management & Monitoring Solutions 4 IBM ( Patch Management ) - Sophos ( Enterprise Console ) - Mcafee ( M Vulnerability Manager ) - HP ( Arcsight logger , Smart connectors ) - Microsoft Products - Microsoft Technologies - Virtualization - Security Policy - NOC - IPS/IDS Stonesoft , ... A-Z : ( Data Collection - Analysis - Design - Installation -Implementation - Support -Training (OJT) ) for Security Operation Center one of the largest banks in Iran with 2400 Branches throughout the country - Mellat Bank of Iran : Teammate in SOC - Security Researcher & Security Analyst L3 + Superviser / Security & Management & Monitoring Solutions 4 ( SIEM :Security Information Event Management , Logger , Smart Connectors ) - ( IPS/IDS : Intrusion Prevention & Detection System ) - ( Configuration Management ) - ( Change Management ) - ( Patch Management ) - ( Enterprise Console ) - ( Vulnerability Manager ) - Microsoft Products - Microsoft Technologies - Virtualization - Security Policy - NOC – ( DLP: Data loss prevention) , ... And Other Network Security Open Projects Such as : The country's airports , Aviation Organization , . . . – Senior Network Security ) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Plus : Teaching & Technical Training in the : Private and Public Organizations and Scientific Centers in the Sectional { ABA-BBA } - Group - Boot Camp – Seminar lecturer 4 Network Security & IT Courses : MFT - Rayan - Batis - Royan - NIOC-TIC-RAF , … (MCSE2003 Security -ISA 2003 , 2006 - TMG2010 -GFI Products - Exchange 2003- MCITP 208 – BackUp Exe2010.11.12 - UTM -FW - Endpoint Security -Patch Management - Monitoring -MCSA 2008 - MCSA 2012 - MCSE 2012 - Network Plus + 2011 - Security Plus + 2013 - CCNA – CCDA – SOC tools – Vulnerability Manager - SOC Conceptual , . . . ) lecturer 4 Undergraduate Courses : IMI ( Cloud - SOC - LogManagement - Cyber War , Cyber Security – Marketing , E.Marketing - Network , Network Security Management , Network Security - HR - Trend , Network Security Technologies , Network Security Products - Information Security , Data Security , . . . ) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FreeLance - Security Solution Senior Consultant in Company Data Processor Farjad , Grando0 Magazine , Company Network New Processor , NIOCPR , Oil Source , Company zarrin , Royan Institute , Rayane Peyvand , Industrial Management Organization , Raya , Sama Pardaz , … { Part Time , advisor , Presence-Non Presence /Remote / } {All the necessary certificates are fully enclosed } ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Summary Of Certificates : MCP V1=Microsoft Certified Professional MCSA 2003=Microsoft Certified System Administrator 2003 MCSA Security 2003= Microsoft Certified System Administrator Security 2003 MCSE 2003= Microsoft Certified System Engineer 2003 MCSE Security 2003= Microsoft Certified System Engineer Security 2003 MCTS=Microsoft Certified Technology Specialist MCTS=Windows Server 2008 Network Infrastructure,Configuration MCTS= Windows Server 2008 Application Infrastructure,Configuration MCTS= Windows Server 2008 Active Directory,Configuration MCTS=Windows 7.Configuration MCITP=Microsoft Certified IT Professional MCITP=Server Administrator MCITP=Enterprise Administrator MCSA 2008 =Microsoft Certified Solution Assosiate 2008 MCSA 2012 =Microsoft Certified Solution Assosiate 2012 MCSE 2012 =Microsoft Certified Solution Expert 2012 MCTS=Installing and Configuring Windows Server 2012 MCTS=Administering Windows Server 2012 MCTS=Configuring Advanced Windows Server 2012 Services MCTS=Designing and Implementing a Server Infrastructure MCTS=Implementing an Advanced Server Infrastructure MCP V2=Microsoft Certified Professional CompTiA=Computing Technology Industry Association Security+ 2008 Edition CompTiA= Computing Technology Industry Association Network+ Ce 2008 Edition CompTiA= Computing Technology Industry Association A+ Ce 2008 Edition MCSE 2012 = Microsoft Certified Solution Expert 2012 – Private Cloud MCTS = Monitoring and Operating a Private Cloud with System Center 2012 MCTS= Configuring and Deploying a Private Cloud with System Center 2012 MCTS= Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ + Now Im study And Preparation for Exams { CEH 8:Certified Ethical Hacker - ECSA - CCNA ( R&S - Design - Wireless - Security ) - CISSP - ITIL -IELTS } 09 Jan 2015