سوابق کاری و تحصیلی علیرضا محمدزاده   

سوابق شغلی
  ناظر مقیم
شرکت/سازمان: شرکت مهندسین مشاور نقش ترسیم میلاد
از تاریخ: تير 1397     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: نظارت پروژه های شرکت شهرک های صنعتی تهران. کارشناس شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران.
  ناظر مقیم
شرکت/سازمان: شرکت مهندسین مشاور پل رود
از تاریخ: شهريور 1394     تا تاریخ: خرداد 1397
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: نظارت پروژه های شرکت شهرک های صنعتی تهران. کارشناس شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران.
  ناظر مقیم
شرکت/سازمان: شرکت مهندسین مشاور ری آب
از تاریخ: مهر 1393     تا تاریخ: مرداد 1394
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: نظارت پروژه های شرکت شهرک های صنعتی تهران
  ناظر مقیم
شرکت/سازمان: شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
از تاریخ: خرداد 1393     تا تاریخ: شهريور 1393
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: نظارت پروژه های شرکت شهرک های صنعتی تهران
  سرپرست کارگاه
شرکت/سازمان: شرکت مهندسین مشاور پالاردژ تهران
از تاریخ: آبان 1388     تا تاریخ: اسفند 1392
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1393 مرداد 1396 فوق لیسانس مهندسی عمران - بنادر و سازه های دریایی آزاد 16.91 تنکابن ایران
مهر 1387 بهمن 1392 لیسانس مهندسی عمران - عمران آزاد 14.33 بابلسر ایران