سوابق کاری و تحصیلی علی رضا شجاعی   

سوابق شغلی
  محقق
شرکت/سازمان: شرکت خصوصی
از تاریخ: فروردين 1396     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: اصفهان

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1387 مهر 1390 فوق لیسانس کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال محاسباتی اصفهان 16.00 اصفهان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری