سوابق کاری و تحصیلی مصطفی هاشمی   

سوابق شغلی
  تعمیر ماشین های اداری
شرکت/سازمان: پارت پرینتر جنوب
از تاریخ: خرداد 1395     تا تاریخ: ارديبهشت 1398
کشور: ایران  شهر:

  تعمیر ماشین های اداری
شرکت/سازمان:
از تاریخ: اسفند 1392     تا تاریخ: ارديبهشت 1395
کشور: ایران  شهر:

  کمک نقشه بردار
شرکت/سازمان: ژئوفیزیک دانا انرژی
از تاریخ: اسفند 1391     تا تاریخ: ارديبهشت 1392
کشور: ایران  شهر:

  طراحی
شرکت/سازمان: چاپخانه مهسا
از تاریخ: مهر 1385     تا تاریخ: آذر 1390
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1385 تير 1390 لیسانس کامپیوتر/نرم افزار ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری