سوابق کاری و تحصیلی amin chavshini   

سوابق شغلی
  سرپرست کارگاه پروژه شهرداری
شرکت/سازمان: شرکت فیروزه پی آذربایجان
از تاریخ: مرداد 1398     تا تاریخ: مهر 1398
کشور: ایران  شهر: نقده

  سرپرست کارگاه ساختمان بهره برداری
شرکت/سازمان: دژ پی سازان زیگورات
از تاریخ: آذر 1396     تا تاریخ: اسفند 1396
کشور: ایران  شهر: پیرانشهر

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری