سوابق کاری و تحصیلی سید امین حسینی   

سوابق شغلی
  حراست
شرکت/سازمان: عمران آذرستان
از تاریخ: آبان 1396     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  حراست
شرکت/سازمان: عمران آذرستان
از تاریخ: آبان 1396     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران

  کمک فیتر
شرکت/سازمان: مشارکت آسفالت طوس
از تاریخ: مهر 1393     تا تاریخ: شهريور 1394
کشور: ایران  شهر: عسلویه
توضیحات: فاز 20_22 عسلویه
  کمک فیتر
شرکت/سازمان: نفت و گاز محمدیان
از تاریخ: خرداد 1393     تا تاریخ: مهر 1393
کشور: ایران  شهر: کنگان
توضیحات: فاز 22_24 عسلویه
  کمک فیتر
شرکت/سازمان: سپکو
از تاریخ: ارديبهشت 1393     تا تاریخ: خرداد 1393
کشور: ایران  شهر: کنگان
توضیحات: فاز 13 عسلویه
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1385 ارديبهشت 1393 لیسانس مهندسی شیمی گرایش پالایش آزاد 12.02 گچساران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری