سوابق کاری و تحصیلی امین شهریار   

سوابق شغلی
  کارشناس ایمنی (hse)
شرکت/سازمان: شرکت استیم
از تاریخ: مرداد 1395     تا تاریخ: اسفند 1395
کشور: ایران  شهر: عسلویه

  تعمیرات اساسی پالایشگاه و پتروشیمی
شرکت/سازمان: شرکت پتروشیمی فارس
از تاریخ: فروردين 1393     تا تاریخ: شهريور 1393
کشور: ایران  شهر: عسلویه

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1387 مهر 1391 لیسانس کارشناسی شیمی محض ازاد واحد خرم اباد 13.5 خرم اباد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری