سوابق کاری و تحصیلی امیرحسینن منصوری   

سوابق شغلی
  شیمی
شرکت/سازمان:
از تاریخ: ارديبهشت 1385     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: شیمی
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری