سوابق کاری و تحصیلی محمد ارشدطهرانی   

سوابق شغلی
  مدیر واحد نرم افزار
شرکت/سازمان: پردازشگران جوان پاژ
از تاریخ: آبان 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: مشهد

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1386 مرداد 1388 لیسانس کارشناسی نرم افزار آموزش عالی بهار مشهد 18.32 مشهد ایران
مهر 1383 اسفند 1385 فوق دیپلم کاردانی کامپیوتر آزاد اسلامی 17.95 مشهد ایران