سوابق کاری و تحصیلی عباس عطائی   

سوابق شغلی
  کنترل کیفی ice تصفیه خانه
شرکت/سازمان: ارم نوش
از تاریخ: خرداد 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: کار آموز شرکت نفت پارسو آشنابهHYSYSوOFFICE وHAZOP و نقشه خوانی PFD وP&ID
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری