سوابق کاری و تحصیلی عاطفه اصغری مقدم   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1395 شهريور 1397 فوق لیسانس فوتونیک الزهرا تهران ۱۷.۶۷ تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری
https://www.iranmodares.com/teaching-index.php?ID=54448