سوابق کاری و تحصیلی آیلا کریمی   

سوابق شغلی
  کارمند دفتر وکالت
شرکت/سازمان:
از تاریخ: خرداد 1395     تا تاریخ: فروردين 1397
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری