سوابق کاری و تحصیلی آزاده سعادتی نصرآبادی   

سوابق شغلی
  بایگان
شرکت/سازمان: مرکز شماره گذاری خودرو
از تاریخ: خرداد 1393     تا تاریخ: اسفند 1395
کشور: ایران  شهر: کرمانشاه
توضیحات: رضایت صددرصدی پیمانکار از کار.. دلیل قطع همکاری جابجایی محل زندگی
  مترجم زبان انگلیسی
شرکت/سازمان: بیمه دانا
از تاریخ: ارديبهشت 1392     تا تاریخ: دي 1392
کشور: ایران  شهر: کرمانشاه

  منشی و کمک حسابدار
شرکت/سازمان: شرکت تبلیغاتی طلوع غرب
از تاریخ: ارديبهشت 1391     تا تاریخ: اسفند 1391
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
آذر 1388 آذر 1389 دیپلم دیپلم حسابداری سازمان فنی حرفه ایی 17 کرمانشاه ایران
مهر 1384 خرداد 1385 دیپلم دیپلم ریاضی فیزیک دبیرستان هدف 15 کرمانشاه ایران
مهر 1384 دي 1388 لیسانس لیسانس علوم اقتصادی پیام نور 14/79 کرمانشاه ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری