سوابق کاری و تحصیلی میلاد بابایی   

سوابق شغلی
  مهندسی-طراحی
شرکت/سازمان: شرکت
از تاریخ: مهر 1396     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: گیلان

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری