سوابق کاری و تحصیلی حسین بلالی بیدگلی   

سوابق شغلی
  پشتیبان
شرکت/سازمان: فن اوران انیاک
از تاریخ: خرداد 1391     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: کاشان
توضیحات: دستگاه های کارت خوان
  کارشناس رایانه
شرکت/سازمان: دانشگاه کاشان
از تاریخ: بهمن 1390     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: کاشان

  مسول بخش شبکه
شرکت/سازمان: مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور
از تاریخ: آبان 1390     تا تاریخ: بهمن 1390
کشور: ایران  شهر: قم

  اپراتور بخش فناوری و آزمون
شرکت/سازمان: مرکزفنی و حرفه ای شهید موسویان
از تاریخ: شهريور 1390     تا تاریخ: آبان 1390
کشور: ایران  شهر: کاشان

  مدرس فنی و حرفه ای
شرکت/سازمان:
از تاریخ: مهر 1388     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

  مسول سایت
شرکت/سازمان: دانشگاه پیام نور آران وبیدگل
از تاریخ: شهريور 1388     تا تاریخ: شهريور 1389
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1386 بهمن 1389 لیسانس مهندسی کامپیوتر - نرم افزار پیام نور آران وبیدگل ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری

   توانایی کار با ESX - VMware vSphere

    تسلط به مفاهیم + Network

آشنایی مقدماتی با مفاهیم و محیط Linux