سوابق کاری و تحصیلی hamid nasr   

سوابق شغلی
  مسئول فنی و مسئول نیروگاه 1.3مگاواتی
شرکت/سازمان: شرکت شیمی و پتروشیمی ایران
از تاریخ: فروردين 1394     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: قزوین

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مرداد 1389 شهريور 1392 لیسانس برق آزاد ابهر و هیدج 15/50 ابهر ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری