سوابق کاری و تحصیلی بهناز فریدون فر   

سوابق شغلی
  کارشناس شیمی
شرکت/سازمان: صنعت شوینده - رنگ - لاستیک -پلاستیک
از تاریخ: شهريور 1374     تا تاریخ: اسفند 1396
کشور: ایران  شهر: مشهد

  کنترل کیفیت
شرکت/سازمان: پارس دیتا
از تاریخ: تير 1373     تا تاریخ: شهريور 1374
کشور: ایران  شهر: مشهد

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1368 اسفند 1372 لیسانس شیمی محض فردوسی مشهد ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری