سوابق کاری و تحصیلی دکتر بهروز رجبی   

سوابق شغلی
  استاد
شرکت/سازمان: دانشگاه تهران
از تاریخ: تير 1383     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: تهران
توضیحات: همکاری با ستاد پیشگیری مفاسد و....
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1380 مهر 1382 دکترا روانشناسی دولتی 17.56 مالزی

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری