سوابق کاری و تحصیلی بهزاد باقری   

سوابق شغلی
  برنامه نویس
شرکت/سازمان: نگاره
از تاریخ: اسفند 1394     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: ارومیه

  تدریس
شرکت/سازمان: اوراسیا
از تاریخ: فروردين 1394     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: ارومیه

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
شهريور 1392 مهر 1395 لیسانس لیسانس تبریز 17.23 تبریز ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری