سوابق کاری و تحصیلی محمدحسین حمیدی‏نژاد   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1388 دانشجو فوق لیسانس مهندسی مکانیک / تبدیل انرژی علم و صنعت تهران ایران
بهمن 1382 مهر 1387 لیسانس مهندسی مکانیک سمنان 16 سمنان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری