سوابق کاری و تحصیلی بابک کرمی نژاد   

سوابق شغلی
  طراحی
شرکت/سازمان:
از تاریخ: خرداد 1396     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1390 مرداد 1395 لیسانس رشته نقشه کشی معماری دانشکده فنی و مهندسی شهید باهنر شیراز 16/26 یاسوج ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری