سوابق کاری و تحصیلی داریوش کاظمی   

سوابق شغلی
  مدیر ارشد شبکه
شرکت/سازمان: شبکه
از تاریخ: مرداد 1380     تا تاریخ: آبان 1396
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: مرکز تحقیقات مخابرات ایران،شرکت شبکه انفورماتیک،شرکت سایار کامپیوتذ
  مدیر ارشد شبکه
شرکت/سازمان:
از تاریخ: تير 1380     تا تاریخ: آبان 1396
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری