سوابق کاری و تحصیلی کیوان دانیالی   

سوابق شغلی
  انبارداری امور مالی
شرکت/سازمان: داننشگاه آزاد اردبیل
از تاریخ: آبان 1378     تا تاریخ: تير 1397
کشور: ایران  شهر: اردبیل
توضیحات: امور مالی و حسابداری و انبارداری و نرم افزار ورد و اکسل و خدماتی و نهایتا کارگری
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1374 شهريور 1378 لیسانس لیسانس مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد خلخال ۱۴ خلخال ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری