سوابق کاری و تحصیلی داریوش دعاگو   

سوابق شغلی
  آهنگساز
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1397     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:
توضیحات: تیاتر لافکادیو .
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری