سوابق کاری و تحصیلی زهرا داوودنیا   

سوابق شغلی
  مترجم
شرکت/سازمان:
از تاریخ: بهمن 1387     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1397 دانشجو لیسانس زبان روسی بجنورد ایران
بهمن 1391 بهمن 1393 فوق لیسانس مترجمی زبان انگلیسی فردوسی ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری