سوابق کاری و تحصیلی پگاه حاجی احمدی   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1398 مهر 1399 دکترا دکتری میکروبیولوژی ایران
مهر 1398 مهر 1399 دکترا دکتری میکروبیولوژی ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری