سوابق کاری و تحصیلی احسانmail.com آقایی   

سوابق شغلی
  کارشناس مالی
شرکت/سازمان: شرکت بلور نوری تازه
از تاریخ: خرداد 1390     تا تاریخ: تير 1397
کشور: ایران  شهر: تهران

  مالی
شرکت/سازمان: شرکت موجان
از تاریخ: خرداد 1388     تا تاریخ: ارديبهشت 1390
کشور: ایران  شهر: تهران

  مالی اداری
شرکت/سازمان: زیر نظر وزارت علوم
از تاریخ: فروردين 1384     تا تاریخ: فروردين 1388
کشور: ایران  شهر: تهران

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
فروردين 1391 فروردين 1393 لیسانس حسابداری مالی علمی کاربردی 16.78 تهران ایران
فروردين 1385 فروردين 1387 فوق دیپلم حسابداری مالی علمی کاربردی 17.50 تهران ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری