سوابق کاری و تحصیلی بهزاد عیوضی   

سوابق شغلی
  مهندس معدن
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1396     تا تاریخ: فروردين 1396
کشور: ایران  شهر:

  مهندس معدن
شرکت/سازمان:
از تاریخ: فروردين 1396     تا تاریخ: خرداد 1396
کشور: ایران  شهر:

  مهندس معدن
شرکت/سازمان:
از تاریخ: خرداد 1394     تا تاریخ: تير 1394
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1394 آبان 1396 فوق لیسانس مهندس معدن-فراوری تربیت مدرس ۱۶.۰۱ تهران ایران
فروردين 1389 تير 1394 لیسانس مهندس معدن-استخراج زنجان ۱۶.۱ زنجان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری