سوابق کاری و تحصیلی الهام میرزایی   

سوابق شغلی
  حسابدار
شرکت/سازمان: برنا صنعت
از تاریخ: تير 1397     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: صفادشت
توضیحات: حسابدار شرکت برنا صنعت
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1395 خرداد 1397 لیسانس رشته حسابداری دولتی کرج 17/80 کرج ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری