سوابق کاری و تحصیلی عاطفه میراشرافی   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
دي 1385 تير 1388 لیسانس کارشناس کامپیوتر آزاد واحد دماوند 16/50 دماوند ایران
مهر 1382 تير 1384 فوق دیپلم کاردانی کامپیوتر طبرستان 17 چالوس ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری