سوابق کاری و تحصیلی ابراهیم ساعدی   

سوابق شغلی
  ناظر مقیم وانبار دار
شرکت/سازمان:
از تاریخ: ارديبهشت 1393     تا تاریخ: شهريور 1395
کشور: ایران  شهر:

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری