سوابق کاری و تحصیلی محمد فرحناک غازانی   

سوابق شغلی
  رئیس مرکز آموزش عالی شهید سرداری
شرکت/سازمان: سازمان جهاد سازندگی استان آذربایجان شرقی
از تاریخ: آذر 1365     تا تاریخ: فروردين 1374
کشور: ایران  شهر: تبریز

  کارشناس مسئول آموزش
شرکت/سازمان: سازمان جهاد سازندگی استان آذربایجان شرقی
از تاریخ: آذر 1364     تا تاریخ: آذر 1365
کشور: ایران  شهر: تبریز

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری