سوابق کاری و تحصیلی جواد پارسی   

سوابق شغلی
  کارشناس انبار
شرکت/سازمان: صنایع غذایی سبزدانه
از تاریخ: خرداد 1395     تا تاریخ: اسفند 1396
کشور: ایران  شهر: اشتهارد

  کارشناس انبار
شرکت/سازمان: صنایع فرافوم
از تاریخ: ارديبهشت 1393     تا تاریخ: دي 1394
کشور: ایران  شهر: ماهدشت

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری