سوابق کاری و تحصیلی فرهاد مرتضی پور   

سوابق شغلی
هیچ موردی ثبت نشده است
تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1387 تير 1389 لیسانس مهندسی کامپیوتر نرم افزار ایران
مهر 1383 شهريور 1385 فوق دیپلم فوق دیپلم نرم افزار ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری