سوابق کاری و تحصیلی فواد بایزیدی   

سوابق شغلی
  ناظر
شرکت/سازمان: پوشش و لوله سلفچگان
از تاریخ: مرداد 1394     تا تاریخ: تا کنون
کشور: ایران  شهر: قم

تاریخ شروعتاریخ پایانعنوان مدرکموضوعدانشگاهنمرهشهرکشور
مهر 1387 دانشجو لیسانس کارشناسی لامعی گرگانی 15.07 گرگان ایران

مقدماتی
- مکالمه ساده و درک نوشته ها
معلومات کاری- توان استفاده از زبان برای موارد کاری و خواندن متنها
روان- توان خواندن و نوشتن و صحبت روان بدون اشتباه
محلی- زبان مادری